آدرس: کرج تهراندشت بلوار ایرانفریمکو شرکت اسکلت بتنی ایران

شماره تماس: 44526550 – 026